Lillian Sak Donates to GTJ Foundation on Aug 7th, 2012